Πιστοποιήσεις

Τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης


Η Εταιρεία μας διαθέτει όλους τους αναγκαίους πόρους για να εφαρμόζει το Τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με:

 • Το Διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015

 • Την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004

 • Δεσμεύεται να εκπληρώνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση.

  Επιπλέον, για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση και η αξιοπιστία του προμηθευτή του προϊόντος. Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας της σειράς ISO και διαθέτουν προϊόντα με τη σήμανση CE.

  Η Εταιρεία μας επίσης είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

  pistop-ISO-9001-2015
  pistop-ΔΥ8δ
  healthwayΕΜΠΑ1
  healthwayΕΜΠΑ2
  Buy now