Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών και των δεδομένων καθώς και ο σεβασμός και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών μας είναι ύψιστης σημασίας για την Healthway Ε.Π.Ε..Η Εταιρεία προκειμένου να επιτύχει τα ανωτέρω εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση στα οποία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο παροχής και διαχείρισης των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αλλά κυρίως ως εκτελών την επεξεργασία, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς από την ιστοσελίδα μας, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι έτσι θα κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο διατηρούμε τις πληροφορίες σας ιδιωτικές και ασφαλείς, ενώ τις χρησιμοποιούμε για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Στη συνέχεια παρατίθενται συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν στην παραπάνω υποχρέωσή μας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους και ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους της Εταιρείας μας και αφορά τα στοιχεία που μας έχετε προσκομίσει κατά τη διαδικασία σύναψης εμπορικής συμφωνίας όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας -αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, κατά την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, η Εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP ) του υπολογιστή σας (ή του δρομολογητή/router σας), καθώς και στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω της χρήσης cookies, όπως πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του επεξεργαστή (browser) που χρησιμοποιείτε.

Γιατί τις συλλέγουμε

Η συλλογή των ανωτέρω δεδομένων πραγματοποιείται για σκοπούς:

α) επικοινωνίας μαζί σας και παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών.

β) στατιστικής έρευνας

Με ποιους τις μοιραζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και τα προσωπικά σας δεδομένα που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας δεν γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία και την διεκδίκηση κάθε φύσεως απαιτήσεων.

 

Τα δικαιώματά σας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Νομοθεσία σας παρέχει τα εξής δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε:

α) Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε γνώση σχετικά με το είδος των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

β) Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ) Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας τους υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή των δεδομένων επιτρέπεται και δεν αντίκειται στις εν γένει υποχρεώσεις της εταιρείας μας, οι οποίες απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Δικαίωμα περιορισμού: μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, για όσο διάστημα υπάρχει κάποια αμφισβήτηση αναφορικά με την επεξεργασία τους.

ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών.

στ) Δικαίωμα (και αντίστοιχα υποχρέωση της Εταιρείας) άμεσης ενημέρωσής (σας) σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο δικαιώματα ή ελευθερίες σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Buy now